R E G U L A M I N
Stowarzyszenia zwykłego pod nazwą Matki Wariatki

§  1

Osoby wymienione w liście założycieli tworzą stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Stowarzyszenie Matki Wariatki.

§  2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Pilskiego. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w lokalu Podchorążych 9.

§  3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

§  4

Celem stowarzyszenia jest wielokierunkowa pomoc, wspieranie, edukacja i aktywizowanie kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem matek.

§  5

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. tworzenie platformy wymiany wzajemnych doświadczeń, wspólnego wspierania się i dzielenia dobrą radą w tematach związanych z ciążą i macierzyństwem;
 2. włączanie matek do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez organizację różnego typu wydarzeń o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym oraz sportowym;
 3. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój matek oraz kobiet spodziewających się dziecka;
 4. kreowanie przestrzeni społecznej dla dzieci, dającej możliwość spędzania czasu wspólnie z rówieśnikami oraz wspierającej naukę właściwych postaw społecznych;
 5. tworzenie przestrzeni do wychowywania dzieci w duchu miłości, wolności, odpowiedzialności oraz poszanowania drugiego człowieka;
 6. inspirowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem;
 7. kształtowanie opinii i ocen na temat miejsca kobiety w lokalnym społeczeństwie jako matki, kobiety pracującej i zajmującej się domem jednocześnie, jej praw i obowiązków, problemów oraz przywilejów jakie przysługują w codziennym życiu;
 8. przeciwdziałanie występującym zjawiskom patologii społecznej: izolacji społecznej samotnych matek, nastoletnich matek, kobiet zajmujących się wyłącznie domem i rodziną, uzależnieniom od alkoholu oraz uzależnieniom dzieci od Internetu, komputera i telefonu;
 9. kształtowanie świadomości rodziców o negatywnych skutkach stosowania przemocy na rozwój dziecka;
 10. wspieranie matek, których prawa rodzicielskie są łamane;
 11. realizowanie przedsięwzięć mających na celu niesienie pomocy kobietom, które zmagają się z depresją poporodową; organizowanie pomocy psychologicznej dla matek wymagających tego typu wsparcia;
 12. działanie na rzecz popularyzacji kultury fizycznej wśród dzieci i ich rodzin (aktywne spędzanie czasu wolnego); organizowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych;
 13. dbanie o rozwój kulturalny poprzez organizowanie spotkań, wyjazdów, imprez otwartych związanych z kulturą regionu oraz szeroko pojętą sztuką;
 14. organizowanie spotkań i wydarzeń promujących profilaktykę prozdrowotną;
 15. popularyzację wartościowej literatury;
 16. współpracę z Gminą Piła i Powiatem Pilskim oraz ich jednostkami organizacyjnymi w celu realizacji planowanych przedsięwzięć.

§  6

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która pragnie nieść wielokierunkową pomoc poprzez wspieranie, edukacja i aktywizowanie kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem matek.
 2. Członkiem Stowarzyszenia zostaje się po wyrażeniu zgody wszystkich członków Stowarzyszenia, na członkostwo danego kandydata.
 3. Ustanie członkostwa następuje uchwałą wszystkich członków w następujących przypadkach:
 1. na pisemny wniosek członka,
 2. na skutek wykluczenia za nieprzestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwał Zebrania Członków,
 3. na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
 4. w wyniku śmierci członka.
 1. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:
 1. przyczynianie się do realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. regularne opłacanie składek członkowskich,
 3. przestrzeganie postanowień Regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwał Zebrania Członków.

§ 7

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków zwoływane co najmniej jeden raz w roku, przez Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie.
 1. Do kompetencji Zebrania Członków należy:
 1. wybór lub odwołanie przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie,
 2. określenie kierunków działania Stowarzyszenia,
 3. rozstrzyganie zgłoszonych pisemnie kwestii spornych w sprawach organizacyjnych i członkowskich,
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich i innych powinności na rzecz Stowarzyszenia,
 5. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach istotnych dla Stowarzyszenia,
 7. kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela.
 1. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.

§ 8

 1. Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie wybiera się na zebraniu założycieli Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Wybory każdego następnego przedstawiciela dokonywane będą na Zebraniu Członków.

§ 9

Kadencja Przedstawiciela trwa 4 lata, a do jego kompetencji należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Zebrania Członków,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 10

 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, których wysokość określi Zebranie Członków, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków.

§ 11

Zmiany Regulaminu bądź rozwiązanie Stowarzyszenia mogą nastąpić na podstawie uchwały Zebrania Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.